HABERLER

MAKALE Klordioksit son derece etkin bir biyosid olup 50 yıldan bu yana gıda endüstrisinde et, sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda, şehir içme suyu dezenfeksiyonunda güvenle kullanılan insan sağlığına dost aktif bir maddedir.    
Günümüzde klordioksit düşük konsantrasyonlarda etkili, tatsız ve kokusuz olması kalıntı veya klor tadı bırakmaması, düşük ve yüksek PH oranlarında bakteri, alg ve funguslara karşı olması yanında biyofilm oluşumunu da önlemektedir. Klordioksit su kaynaklı ve klora direnç gösteren parazitler olan Giardia ve Cryposporidium’a karşı etkili bir dezenfektandır.

Klor dioksit güçlü oksidan bir maddedir. Serbest radikal oluşturan tek biosiddir. Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı etki gösterir. Kendine özgü elektron değişim mekanizması vardır.Organik moleküllerin elektrondan zengin merkezine saldırır. Makale'nin
MAKALE Klordioksit diğer dezenfektanların geride bıraktıkları kimyasal ve kansorojen etkiler oluşturmamaktadır. Mükemmel bir bakterisit (E.coli), spor öldürücü , virüs öldürücü , yosun öldürücü. Diğer dezenfektanlara (Parasetik Asit, Hidrojen peroksit, Sodyum Hipoklorit ) kıyasla belirli pH larda 2,5 kat daha fazla oksidasyon gücü ayrıca daha az isçilik gerektirir. Klorla kıyaslandığında daha güçlü ve daha hızlı dezenfektan etkisi. Parasetik asit ve klor ürünleri ile kıyaslandığında daha düşük dezenfektan maliyetleri. pH değerinde bağımsız dezenfekte etkisi vardır, sürekli dezenfeksiyonu mümkün kılar.
    Borular ve membranlardaki mikrobiyolojik kalıntıyı yok eder, biyolmi öldürür ve uzun süreli etki sağlar. Makale'nin
MAKALE Klordioksit son derece etkin bir biyosid olup 50 yıldan bu yana gıda endüstrisinde et, sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda, şehir içme suyu dezenfeksiyonunda güvenle kullanılan insan sağlığına dost aktif bir maddedir.

İçilebilir su arıtımında dezenfeksiyon amaçlı Klor Dioksit uzun yıllardır şehir şebeke sularında kullanılmakta ve dezenfeksiyon sonucu oluşabilecek sağlığa zararlı yan ürün (trihalometan ve halojenli asetik asitler) oluşumunu engellemektedir; su içinde kimyasal ve kanserojen yan ürün oluşturmamakla birlikte su içinde bulunan yosunları, mikropları ve bakterileri öldürerek sudan bulaşacak hastalıkları engellemektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA) tarafından yapılan çalışmalar da Klor Dioksitle içme suların dezenfeksiyonunu destekler. 0. Makale'nin
MAKALE Mavi su ayak izi; ürünün üretimi için gerekli olan yüzey veya yeraltı suyu miktarıdır.,

Yeşil su ayak izi; ürünün üretimi için gerekli olan yağmur suyu miktarıdır.

Gri su ayak izi; ürünün üretim sonucunda özgün su kalitesi standartlarını karşılayabilmek ve kirleticilerin ortadan kaldırılması için gereken taze su miktarıdır.

İnsanlığın su ayak izinin yaklaşık %85’i tarım ürünlerinin tüketimi ile ilgilidir; %10’u endüstriyel ürünler ve % 5’i evsel su tüketimi ile ilgilidir. Son araştırmalar, insanlığın su ayak izinin yaklaşık %27’sinin hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili olduğunu göstermiştir. Tarımda kullanılan suyun da %29’u doğrudan ve dolaylı yoldan olmak üzere hayvansal üretim için kullanılmaktadır. Makale'nin
MAKALE
GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE
KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlemektir. Makale'nin
MAKALE Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

Kozmetik ürünlerinde aerobik mezofilik bakteri sayımı ile kullanılan ürünlerin kalitesi hakkında fikir sahibi olabiliriz. Kozmetik ürünlerinin tüketiciye ulaşana kadar geçen hammadde depolama, üretim, taşıma gibi aşamalar hakkında yorum yapabiliriz. Aerobik mezofilik bakteri, kozmetik ürünlerde Kategori 1 ve Kategori 2 ürünler için 102 - 103 cfu/g fazla olmamalıdır.

ISO 21149 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Aerobik mezofilik bakterilerin sayımı ve tespiti


Staphylococcus aureus Aranması

Staphylococcus aureus, insan sağlığını olumsuz etkileyen, genellikle ağız-burun derisi ve mukozasına, el ve ayak derisine, saç ve bıyık gibi kıl diplerine ve kulak yoluna bulunan mikroorganizmalardır. S. aureus, vücut direnci düşmesi, vücuttaki bakteri sayısında artış olması veya enterotoksin oluşması durumunda tehlikeli duruma gelebilir. Makale'nin
MAKALE Salmonella spp, insanların ve hayvanların bağırsak yolunda bulunan ve hastalığa neden olan bir bakteri türüdür. Bakteriyel gıda kaynaklı hastalıklarda en yaygın rastlanan bakteri türü budur. Enterobacteriaceae grubundan olan salmonella spp, esas olarak iki tür içermektedir: salmonella enterica ve salmonella bongori. Bunlardan ilki gıda kaynaklı hastalıkların önemli bir ajanıdır. Salmonella spp ısıya karşı dirençli değildir ve çoğu normal pişirme koşullarında ölmektedir.  
Kötü hijyen uygulamaları, salmonella baktersinin çiftlikte insanların ellerine yayılmasına neden olmaktadır. Hayvanların ayakları, kılları ve derileri, yürürken, otururken veya dışkı ile kontamine olmuş zeminde yatarken kontamine olabilir. Diğer taraftan kirlenmiş ve uygun olmayan şekilde arıtılmış atık suların tarımsal amaçlarla kullanılması sırasında da kontaminasyon olabilir. Makale'nin

İlaç Üretiminde Hijyen

4 ay önce 1077 Okunma
MAKALE İlaç endüstrisi 1984 yılında GMP uygulamasına geçmiştir. İlaç fabrikalarında GMP İlaç da güvenilirliği artırmak ve yapılan hataları azaltmaktır. İlaç fabrikalarının GMP kurallarına uyup uymadığını kontrol eden kuruluşlar vardır. Denetleyen kuruluşlar, ülkelere göre değişir. ABD’de GMP’yi kontrol eden kuruluş FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) iken , Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. İhracat yapan firmaların, ayrıca uluslararası kuruluşlar tarafından da GMP’ye uyup uymadıkları kontrol edilmektedir.  
İlaç imalatçısının amacı, hastaya yüksek kalitede ürün satmaktır. Hayat koruyup kurtaracak maddelerde ihmal ve dikkatsizlik affedilemez. İlaç sektöründe kalitesizlik sadece maliyet kaybı değil, güvenilirlik kaybetmek ve şirketin yok olması demektir. Makale'nin
MAKALE Salmonella:

Genellikle mide krampları ve diyare ile birlikte akut gastroenteritidisi içerir.S.typhi'nin neden olduğu tifo en bilinen etkendir. S.typhi dışkı ve idrarla atılmaktadır. Suda yaşaması değişken olup düşük sıcaklık ve bol be-sin koşulları uygun bir ortam oluşturur.

Shigella: Basilli dizanteri olarak da adlandırılmaktadır. Etken dışkı ile atılmaktadır. Çoğunlukla akut diyareye neden olur. Shigelliasis sudan kaynaklanan salgınlara neden olmasına karşın tifo'dan daha az rastlanır.

Vibrio cholerae: Diyare, kusma, hızlı su kaybı, kan basıncının azalması, düşük vücut sıcaklığı ile karakterizedir. Hastalık hasta kişilerin dışkıları ile yayılır. Yüzeysel sularda bu bakterinin yaşama süresi 1 saatten 13 güne kadar değişmektedir. Kolera salgınları genelde şebeke sularının kirlenmesiyle ortaya çıkar.
Enteropatojenik E. Makale'nin
MAKALE
Gıda Hijyeni Yönetmeliği'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz..  Hijyen analizlerinizi (alet, ekipman, yüzey, personel) Hytech Slide ile kolayca yapabilirsiniz.   Hypass hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.    Hysafe Air hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.     Hytech Slide hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.   Makale'nin
MAKALE
İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS), elementleri kalitatif ve kantitatif olarak tayin edebilen, izotopları saptayabilen bir tür kütle spektrometresidir. Bu süreç, genellikle solüsyon halinde olan numunenin indüktif olarak eşleşmiş plazma (Ar plazması) ile iyonlaştırılması ve daha sonra bu iyonları ayırmak ve ölçmek için bir kütle spektrometresi kullanılmasıyla kütle/yük (m/z) oranlarının belirlenmesiyle gerçekleşir. ICP-MS için birçok elementin tayin sınırı milyarda birden (ppb, pounds per billion) daha düşüktür. Bu yüzden iz element tayini ve miktarının belirlenmesi için en uygun metottur. Makale'nin
MAKALE Et, süt, balık ve donmuş ürünler gibi hassas gıdaların korunmasında “Sıcaklık” çok önemli bir parametredir. Sıcaklık değişimleri, mikroorganizmaların üremesine neden olarak ürünlerin fiziksel, duyusal ve kimyasal yapılarının bozulmasına sebebiyet verir. Bu nedenle mikroorganizmaların ürememesi ve gıdaların tazeliğinin bozulmaması için soğuk zincirin üretimden tüketime kadarki tüm aşamada kırılmaması gerekir.

Sevkiyat sırasında uyulması gereken en yüksek sıcaklıklar hakkında yasal düzenleme ne diyor?

Soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından başlayarak sevkiyat, depolama ve sergileme gibi tüketime kadarki her aşamada gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlere Soğuk Zincir denir. Makale'nin